Koorkring Gilze – jubileumviering nog niet in zicht

Nu de coronacrisis weer oplaait is het jammer genoeg nog niet mogelijk een datum te prikken voor het honderdjarig jubileum van de koorkring Gilze. ‘We hopen dat er volgend jaar in maart met de jaarvergadering meer duidelijk is en het virus ons leven en zingen niet meer in de ban heeft’, aldus secretaris Jacqueline van der Kaa. Ondertussen repeteren er al wel kleinere groepjes op 1,5 m afstand van elkaar. ‘Dat was en is wel erg wennen, maar je leert er ook van en durft meer zelfstandig te zingen’, constateert ze.

Honderdjarig bestaan koorkring Gilze – geschiedenis (1)

Zaterdag 18 april 2020 hoopte de Koorkring Gilze haar honderdjarig bestaan te kunnen vieren met onder andere om 17:00 uur een jubileumviering in de kerk van St. Petrus’ Banden te Gilze. De koren van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Molenschot, Riel, Rijen en Ulicoten zouden onder andere de Missa pro Pace van Th. von La Hache ten gehore brengen. Helaas gooide de corona-crisis roet in het eten.

Eerst dachten we uit te stellen naar het najaar, maar ook dat zit er voorlopig niet in met alle berichten over de mogelijk hogere risico’s voor het zingen in koren. Bovendien zijn vele leden ook op leeftijd en behoren tot de risicogroep. Toch willen we u alvast meenemen in het eerste deel van de geschiedenis van onze koorkring. Uiteraard houden we u op de hoogte als we een nieuwe datum hebben voor ons jubileum.

De ‘Dekenale Korenbond Nieuw Ginneken’, zo heette de huidige koorkring in 1920. De toenmalige bond bestond uit tien koren: Ginneken, Bavel, Ulvenhout, Baarle-Nassau, Teteringen, Dorst, Alphen, Molenschot, Riel en Gilze. Later kwamen daar Chaam, Ulicoten en Hulten bij. Een geestelijk bestuur, met als voorzitter deken dr. Dirckx, had de leiding. Zij werden bijgestaan door afgevaardigden van de parochies, die men Comité van Actie noemde.

De eerste zangersdag werd gehouden op 24 mei 1920 op Tweede Pinksterdag.

De koren voerden om beurten twee liederen uit, die door een jury werden beoordeeld op: toonhoogte, ritmiek, uitspraak, toonvorming en voordracht.

Ter verbetering van de kwaliteit van de koren nam de bond in de jaren daarna duidelijke maatregelen:

  • Ze begon met het geven van zangcursussen; leraren werden gevonden op het kleinseminarie IJpelaar.

  • Ze voerde een zangersexamen in: Na 40 lessen in stemvorming, lezen van Gregoriaans en modern notenschrift en het treffen van intervallen moest je examen doen. Met een voldoende werd je toegelaten als koorzanger.

  • Ze adviseerde ten sterkste zangers te bedanken, als actief lid, als ze 65 werden.

  • Het Gregoriaans werd op de eerste plaats gezet; meerstemmige zang wilde men zeer beperken.

Maatregelen die wij in deze tijd als zeer ingrijpend zouden beschouwen.

Er kwam een jaarlijkse zangersdag, later Gregoriusdag genoemd, naar Gregorius de Grote, paus en kerkvader van 590 tot 604. Aan hem ontlenen ook de Gregoriaanse gezangen hun naam. Deze dag werd om de beurt in een parochie gehouden. Na een gezamenlijke viering, meestal een Lof wat door de koren werd verzorgd, volgde weer de zangwedstrijd voor het kritische oor van de jury. Die jury bestond de eerste jaren enkel uit muzikale geestelijken. Later kwamen daar vakmusici bij, zoals de directeur van het conservatorium uit Tilburg.

De eerste jaren werd er ook echt een ‘winnaar’ uitgeroepen, na de Tweede Wereldoorlog is meer de gedachte geen echte (wed-)strijd te houden, maar de koren bij elkaar te brengen om elkaar door zingen te helpen. ‘Zingen ter ere Gods, tot stichting van de gelovigen en tot zelfheiliging van de kerkzangers’, zoals zo mooi in de notulen zestig jaar geleden staat geschreven.

In het volgende artikel kunt u lezen hoe het de koorkring verging na het Tweede Vaticaans Concilie.

Secr, koorkring Gilze, Jacqueline van der Kaa-Swolfs

‘Ga op weg’

Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland.

De dag begint om 14.30 uur, maar iedereen is vanaf 14.00 uur welkom in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Hoofdstraat 60) te Ovezande.

Thema

Het thema van de studiedag dit jaar is: ‘Ga op weg…’ Het is de titel van een lied van tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is opgenomen in de vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel. 

Ga jij op weg, herstel mijn Kerk 
en leid mijn schapen terug naar Mij.
Mijn lammen lopen vogelvrij.
Mijn Geest gaat mee en wijst het werk.

De liederen die dit jaar in de liedbundel zijn op  genomen komen uit de Franciscaanse liedbundel. Maar we zingen ook enkele liederen die volgend jaar op de Zangdag van de drie zuidelijke bisdommen wordt georganiseerd. Tijdens de afsluitende eucharistieviering zingen we ook liederen ter ere van de H. Willibrordus, waar van we de feestdag vieren op 7 november.

Locatie

De studiedag gaat door in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan de Hoogstraat 60 te Ovezande. Dit is de kerk voor de parochiekern die de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk bestrijkt van de Pater Damiaanparochie.

Naast de kerk is er volop gelegenheid om uw auto te parkeren, verder ook nog in de achterliggende Schuttersstraat.
Parkeren is gratis.

Komt u met het openbaar vervoer? Vanaf het Tolplein van de Westerscheldetunnel gaat buurtbus 555 en 597 naar Ovezande. Vanaf Goes neemt u buurtbus 595 naar Hoedenskerk, waarna u overstapt op buurtbus 597. 

Programma

De studiedag begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur is de lunch, soep en broodjes aangeboden en verzorgt door vrijwilligers van de parochiekern Ovezande. Rond 18.15 uur zingen we de liederen door die we in de eucharistieviering. We besluiten de dag om 19.00 uur met de viering van de eucharistie, waar de deelnemers van de dag fungeren als projectkoor. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek.

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven uiterlijk op donderdag 7 november a.s.:
* Contactdag Zeeland   Mgr. de Backerestraat 5  4529 GR  Eede
* per e-mail: klik hier.

Er zijn dit jaar geen kosten verbonden aan de Contactdag. We zijn te gast van de parochiekern Ovezande en zij zorgen voor koffie/thee, soep en broodjes.

Wanneer u een vrijwillige bijdrage wilt geven ter ondersteuning van de organisatie van de Contactdag Zeeland kunt u die overmaken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland  Hoogvogelstraat 5  4515 BD  IJzendijke.  Hartelijk dank.

Zangavond koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Jaarlijks organiseert Koorkring Zeeuws-Vlaanderen in de maand mei een zangavond in één van de kerken  van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.
Thema van de zangavond is dit jaar: ‘Wanneer ik door de velden ga….’. Lofprijzing van de Heer.

Als Gods volk zijn we onderweg, wandelen we langs de wegen van zijn koninkrijk, langs velden die ons voedsel geven. Daar willen we God danken en eren. In bundel ‘Zingt Jubilate’ zijn er liederen opgenomen met als thema lofprijzing, uit die liederen hebben we een selectie gemaakt die we tijdens de zangavond gaan instuderen.

De zangavond gaat door op vrijdag 25 mei 2018 in de H.H. Filippus en Jacobuskerk te Koewacht van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar en rond de klok van 20.30 uur lassen we een korte pauze in.

De zangavond staat ook dit jaar onder leiding van Ignace Thevelein en Marcel Mangnus.
Ignace Thevelein is verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Belgische bisdom Brugge en bestuurslid van Koor en Stem. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van ‘Zingt Jubilate’, de zangbundel die we dit jaar gebruiken voor de liederen.
Marcel Mangnus is organist van de Sint Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van het koorkringbestuur.

Tijdens de zangavond zullen liederen ingestudeerd worden die iedereen in eigen parochie/geloofsgemeenschap kan gebruiken. De avond is dus uitermate geschikt om uw repertoire uit te breiden. Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de avond.

Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 23 mei hoeveel leden er van uw koor/parochie zullen deelnemen aan de zangavond. Opgave via het e-mailadres van de koorkring.

Locatie: Kerkplein 2 – Koewacht
Aanvang: 19.30 uur
de kerk is open vanaf 19.00 uur

Enthousiaste zangers en zangeressen koorkring Gilze traden op in Rijen

Gevarieerd zangprogramma door koren uit Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Ulicoten, Riel, Molenschot en Rijen op 13 april 2018

De koren uit Chaam en Ulicoten onder leiding van Danny Pals.

Tegen 19.00 uur waren alle deelnemers verzameld in de parochiekerk van Rijen.
Plaatsnamen gaven aan waar de koorleden plaats konden nemen. O.l.v. Piet den Besten met Theo van Beuningen achter het orgel werd er ingezongen. We repeteerden de gezamenlijke liederen: ‘Intochtslied’ en ‘De Geest des Heren’. Van dit laatste lied werden couplet 2 en 3 vierstemmig uitgevoerd. Bezoekers die kwamen luisteren konden ook meezingen bij de uitvoering. Bij het klinken van de bel werd het eerste lied ingezet door iedereen.

Mevr. Colet van Gerven, onze voorzitter, heette daarna iedereen hartelijk welkom, speciaal de aanwezige pastores en afgevaardigde van het bisdom. Zij vertelde dat de koorkring in 2020 honderd jaar bestaat en dat we vast van plan zijn in onze eigen parochies de vieringen op te blijven luisteren naar beste kunnen en als koorkring Gilze contact te blijven houden met elkaar. We zijn er trots op dat we één van de weinige koorkringen zijn, die nog bestaan en goed functioneren. De voorzitter bedankte het organiserend koor van Rijen voor de voorbereidingen en de parochie H. Geest voor het beschikbaar stellen van de kerk in Rijen. Daarna wenste zij alle koren heel veel succes toe.
De spits werd afgebeten door gastkoor Rijen o.l.v. Piet den Besten samen met Molenschot. Zij brachten Nederlandstalige liederen ten gehore, waaronder ‘De Geest van God waait als een wind’ van G. Voorhoeve. Daarna volgde het St. Ceciliakoor uit Baarle-Nassau met Nederlands-, Duits- en Engelstalig repertoire. Deze drie liederen werden op de piano begeleid door Frank van Nimwegen. Als laatste lied klonk het indrukwekkende ‘There’s a wideness in God’s mercy’ van Maurice Beven. Het parochiekoor van Alphen o.l.v. Corné Pijnenburg vertolkte o.a. ‘psalm 47’ en ‘Haec dies’ van Caudana. Het parochieel zangkoor uit Chaam zong o.a. Regina coeli van Lotti. Ulicoten en Chaam brachten samen het ‘Alleluia, laat ons juichen voor onze God’ van Gabrieli ten gehore. Dat was een lied geschreven voor dubbelkoor. Beide koren staan o.l.v. Danny Pals. Het parochiekoor uit Ulicoten vervolgde daarna met o.a. ‘Wij bijeen’ van Frans Bullens. Als laatste koor trad Riel op o.l.v. Marjola Lishi met o.a. ‘Standing by’ en ‘Sing of peace’ van Sibelius.
Het slotwoord werd uitgesproken door de voorzitter van Rijen: Toon Koevoets, waarbij dank aan iedereen die dit concert mogelijk heeft gemaakt. Speciaal dank aan de vrijwilligers die de koffie/thee achter in de kerk spontaan mee wilden verzorgen en de parochie van de H. Geest voor het beschikbaar stellen van de parochiekerk in Rijen. Na enkele mededelingen van huishoudelijke aard klonk het slotlied en was er tijd om elkaar te ontmoeten en wat na te praten. We hebben genoten van de verschillende koren en diverse gezangen tijdens dit concert.
Namens koorkring Gilze, secr. Jacqueline van der Kaa.

Afscheid Agnes Dhuyvetter

Agnes Dhyuvetter ontvangt de medaille voor bijzondere verdiensten van de NSGV.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 oktober 2016 heeft de koorkring Zeeuws-Vlaanderen afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Agnes Dhuyvetter. Zij was vanaf de voorbereidingen voor de oprichting in 1990 van de Koorkring Midden en West Zeeuws-Vlaanderen actief, eerst als contactpersoon, en toen de koorkring uiteindelijk was opgericht als penningmeester. Vanaf 1996 organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland de Contactdag Zeeland. Vanaf het begin was Agnes hiervan ook de penningmeester.

Voor de werkzaamheden die ze in al die jaren voor de kerkmuziek in onze regio heeft gedaan mocht ze bij het 25-jarig jubileum van de koorkring de medaille van bijzondere verdienste van de NSGV ontvangen uit handen van pastoor Wiel Wiertz.

We danken Agnes van harte voor het vele werk die ze in die 27 jaar als bestuurslid heeft gedaan en wensen haar en haar familie nog een heel fijne tijd toe in een goede gezondheid.

Koorkringmiddag Zeeuwse eilanden februari 2014

Op zaterdag 1 februari 2014 organiseert de Koorkring Zeeuwse Eilanden een koorkringmiddag in de Parochiekern H. Blasius Heinkenszand. De kerkkoren uit de regio Schouwen Duiveland, Zuid Beveland en Walcheren zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het thema van deze middag is ‘Maria Lichtmis en de H. Blasius’.

De uitgenodigde koren komen om 15.00 uur bijeen en zullen gezamenlijk de hun aangereikte muziek zingen. Vicaris Paul Verbeek geeft uitleg over het thema van de dag. Om 19.00 uur zingen zij tijdens een eucharistieviering, die de vicaris zal opdragen.

De algehele muzikale leiding berust bij de dirigent van het herenkoor van de H.Blasius, de heer Christian Blaha en de begeleiding op het orgel wordt verzorgd door de dirigent van het Dameskoor van de H. Blasius, de heer Tuur Remijn.

Na het openingslied zal er een lichtprocessie plaatsvinden waarbij de gezamenlijke koren onder andere het ‘Nunc dimittis’ zullen zingen. De vaste gezangen zijn de gezangen uit de driestemmige ‘Mis van de H.Geest’ van Frans Bullens en als slotlied zal het Blasiuslied worden gezongen.