Salarissen kerkmusici 2019

Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.). 
 
De honorering per uur wordt vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2019 met 1,8 % [2018: 1,5% verhoogd (afgerond op € 0,05) en als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 21,25 24,50 27,50   33,00 38,10 43,30
2 21,75 25,30 28,50   33,10 39,00 44,45
3 22,30 26,15 29,60   34,60 39,90 45,45
4 22,90 27,05 30,70   35,20 40,80 46,60
5 23,40 27,85 31,75   35,80 41,65 47,70
6 23,95 28,60 33,00   36,35 42,45 48,80
7 24,50 29,45 34,00   36,85 43,40 49,90
8 25,00 30,25 35,05   37,35 44,30 50,95
9 25,50 31,00 36,15   37,90 45,10 51,95
10 of meer 26,05 31,75 37,25   38,50 45,90 53,00

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2019 als volgt:

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,90 29,80
Groep B 13,50 19,90

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing. 
 
Pensioenregeling
Ter zake van kerkmusici in loondienst en voor zover vallend onder het Rechtspositiereglement kerk-musici [dirigenten & organisten] in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie Nederland, dient te worden opgemerkt dat in verband met de wijzigingen in de pensioenwet per 1 januari 2014 een nieuwe regeling is getroffen voor de pensioenen van kerkmusici. Voor kerkmusici die een dienstverband hebben met parochies (dus niet voor freelancers) geldt dat zij verplicht moeten worden opgenomen in de speciale pensioenregeling voor kerkmusici, welke is ondergebracht bij Centraal Beheer/Achmea. De reden voor deze verplichting is dat het hier gaat om een collectieve verzekering vanuit de RK Kerkprovincie, die voor deze regeling wordt beschouwd als één werkgever. In de andere pensioenregelingen die vaak voorkomen bij parochies (de regelingen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen) zijn kerkmusici ook nadrukkelijk uitgezonderd als verzekerden en horen daar dus ook niet te worden ondergebracht. De administratie van de pensioenregeling voor kerkmusici (alsmede de facturering van de premie) is ondergebracht bij de heer E. Moons van het administratiekantoor EdCoMo B.V. (bereikbaar via telefoonnummer 035-6461215 of per mail e.moons@edcomo.nl).