Contactdag Zeeland 2015

Ook dit jaar organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland de ‘Contactdag Zeeland’. De dag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Dit jaar sluiten we aan bij het ‘Jaar van het Gebed’ van het bisdom van Breda en het door paus Franciscus uitgeroepen jaar van het ‘Godsgewijd leven’. Vanuit beide bijzondere jaarthema’s heeft de studiedag dit jaar als thema: ‘De psalmen gezongen’.

Bidden is niets anders dan met je hart bij God zijn. Het is een relatie aangaan met God. Het is moeilijk om uit te maken wat eerst komt: gebed of geloof. Vanuit de overlevering hebben we een boek met gebeden aangereikt gekregen: het Boek der Psalmen. Het bidden en zingen van de Psalmen heeft in de loop van de twintig eeuwen christelijke traditie veel vormen gekregen. De 150 psalmen zijn gedichten van diverse genres. Ze behandelen alle elementen die we in ons leven tegen komen: lief en leed, vreugde en verdriet.

In de liturgie zijn de psalmen altijd gebeden en gezongen. ‘Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest’ zegt Sint Paulus (Kol. 3, 16). Het gregoriaans, dat vanaf de zesde eeuw opkomt en waarvan de misgezangen in het Graduale verzameld zijn, bestaat voor wat betreft de wisselende gezangen grotendeels uit psalmteksten.

In de volkstaal zijn vele psalmen op muziek gezet die te vinden zijn in de vele bundels: Gezangen voor Liturgie, Petrus en Paulusbundel, het Abdijboek. De psalmen kunnen op vele plaatsen in de liturgie gebruikt worden: intredezang, antwoordpsalm, offerande- en communiezang en natuurlijk in het getijdengebed.

De contactdag vindt plaats op zaterdag 14 november in de H. Eligiuskerk in Oostburg.

Dagindeling
09.30 uur ontvangst met koffie/thee
10.00 uur opening
10.05 uur ‘samen zingen’ 1 door Jan Schuurmans en Marcel Mangnus: Psalmen uit de verschillende tradities. Tussen het zingen geeft diaken Vincent de Haas uitleg over de psalmen.
12.00 uur lunch met tentoonstelling
12.45 uur ‘samen zingen’ 2: vervolg van het ochtendprogramma
14.25 uur koffie/theepauze
14.45 uur vespers
15.00 uur einde van de studiedag

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven:

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland Hoogvogelstraat 5 4515 BD IJzendijke

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.